Информация за участниците

Участници в Националния форум могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 30 години:
представители на неправителствени организации, работещи в младежката сфера на регионално/местно ниво;
представители на неправителствени организации, работещи в младежката сфера  на национално ниво;
представители на младежки политически организации;
представители на неформални младежки обединения и други организации на млади хора /студентски съвети, ученически съвети и др./
други организации и институции, работещи в младежката сфера и кариерното ориентиране.

Прочетете още

Анализ и добри практики

За да изкарват прехраната си и да станат независими повечето хора се стремят да станат служители без да се проучват възможностите за кариерно развитие. Кариерното ориентиране не е само форма на амбиция, но и начин на реализиране на иновативни идеи и решения. Кариерната реализация създава работни места, насърчава богатство на обществото като цяло, и в частност, чрез кариерно консултиране, допринася за развитие на общността.

 

Прочетете още

Национален форум

Национален форум за кариерното ориентиране и консултиране за равенство при младите жени е пилотна конференция на националното обсъждане в гр. Пловдив, които ще се организират по различни теми за равенството при младите жени от сдружение „Център за развитие - Тера” и пловдивските гимназии и университети. Темата на тазгодишната първа среща е кариерното ориентиране и консултиране, с което ще се покаже заинтересоваността на младите жени  към личностното и професионално развитие през периода на избор на професия, обучение и бизнес реализация.

Прочетете още

Кариерно ориентиране

Център Тера е лицензиран кариерен център, сертифициран в провеждането на кариерни тестове за:
 

- Кандидат-гимназисти
- Кандидат-студенти
- Възрастни

Прочетете още

За нас

Сдружение "Център за развитие Тера" е младежка неправителствена организация, чиято цел е да провежда младежка политика, с която да утвърди ролята на младите хора в процесите, свързани с развитието на демокрацията в страните от Европейския съюз и по този начин да гарантира стабилността на развитие на едно съвременно и модерно гражданско общество.риали

Прочетете още

Европейски програми

Център Тера извършва консултантски услуги с ключова дейност подготовка и управление на проекти по различни европейски и международни финансиращи програми.

Екипът ни познава етапите и процедурите за работа по проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския Съюз и други донорски организации, знаем какво предстои и как може да се подготви и да се получи безвъзмездно финансиране на вашия бизнес и идеи.

Прочетете още

За центъра

Център за развитие - Тера
Сдружение "Център за развитие Тера" е младежка неправителствена организация, чиято цел е да провежда младежка политика, с която да утвърди ролята на младите хора в процесите, свързани с развитието на демокрацията в страните от Европейския съюз и по този начин да гарантира стабилността на развитие на едно съвременно и модерно гражданско общество. Основно сдружението осъществява следните дейности: международна дейнoст; социална дейност; консултантска дейност; издателска и рекламна дейност; разпространителска дейност; подпомагане и популяризиране на спорта и туризма; обмен на опит и информация между граждани и неправителствени организации, в това число и на международно равнище; участие и организация на регионални, национални и международни мероприятия; форуми, семинари, конференции, симпозиуми и фестивали; състезания, конкурси и концерти; изложби, базари и мероприятия с развлекателен характер; екскурзии и туристически лагери; организиране на обучение по езици, компютърни дейности, професионална ориентация и квалификация; предоставяне на информация, консултации и подпомагане на проектната дейност на организации и граждани у нас и в чужбина. Членовете на организацията са млади хора от цялата страна. Сдружението има възможност да организира дейностите си и да планира тяхното провеждане с висока ефективност чрез утвърдени методи и механизми за работа. В организацията работят 10 души на граждански договори, а броят на доброволците и консултантите по различни проекти е 15. От 2010 г. сдружението е регистрирано в Агенция по заетост за доставчик на ключови компетентности. От 2011 г. сдружението е лицензирано като ЦИПО към НАПОО.
Главният контекст, в който проектът разглежда темата за равенство при младите жени в кариерното ориентиране и консултиране, е да се реализират успешно на пазара на труда, по смисъла на политическите цели на стратегия Европа 2020, където основната цел е развитието на млади хора с потенциал, които да са основната движеща сила на европейската научна мисъл, икономика и просперитет на европейското общество през следващите десетилития. Проектът проучва и разглежда в широк диапазон умениията на младите жени за кариерното ориентиране, консултиране и реализация, както и възможностите за учене през целия живот и непрекъснатото повишване на квалификационните умения и конкурентността на пазара на труда. Изборът на професия е само един етап от планиране на кариерното развитие. Управлението на кариерата е задача за целия живот. Важно е не само съдържанието на кариерните решения, но и процесът на взимане на решение. Индивидът трябва да открие или предвиди социалните роли, които се разкриват пред него в определен момент от живота и да се подготви да ги изпълнява. В основата си кариерното развитие е основна причина за развитие на младите хора в Европа, които е основен двигател на европейската икономика. От друга страна кариерното развитие играе важна роля реализацията на младите жени в обществения живот, чрез предприемането на действия от обществен характер. По този начин дискусията в проекта е насочена пряко в реализацията на младите жени, както в кариерното им развитие и намалянето на нивото на безработицата сред тях, така и участието им в обществено-политическия живот.
СБЪДНЕТЕ МЕЧТИТЕ СИ!

Този сайт е изработен по проектBG12/А5.1/502/R3с наименование Национален форум за кариерно ориентиране и консултиране за равенство при младите жени”

финансиран от програма „Младежта в действие” към НЦЕМПИ

Програма „Младежта в действие” към НЦЕМПИ не носи отговорност за съдържанието и текстовете, които са публикувани на сайта