Анализ и добри практики

За да изкарват прехраната си и да станат независими повечето хора се стремят да станат служители без да се проучват възможностите за кариерно развитие. Кариерното ориентиране не е само форма на амбиция, но и начин на реализиране на иновативни идеи и решения. Кариерната реализация създава работни места, насърчава богатство на обществото като цяло, и в частност, чрез кариерно консултиране, допринася за развитие на общността.

 

Прочетете още

Европейски програми

Център Тера извършва консултантски услуги с ключова дейност подготовка и управление на проекти по различни европейски и международни финансиращи програми.

Екипът ни познава етапите и процедурите за работа по проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския Съюз и други донорски организации, знаем какво предстои и как може да се подготви и да се получи безвъзмездно финансиране на вашия бизнес и идеи.

Прочетете още

Информация за участниците

Участници в Националния форум могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 30 години:
представители на неправителствени организации, работещи в младежката сфера на регионално/местно ниво;
представители на неправителствени организации, работещи в младежката сфера  на национално ниво;
представители на младежки политически организации;
представители на неформални младежки обединения и други организации на млади хора /студентски съвети, ученически съвети и др./
други организации и институции, работещи в младежката сфера и кариерното ориентиране.

Прочетете още

За нас

Сдружение "Център за развитие Тера" е младежка неправителствена организация, чиято цел е да провежда младежка политика, с която да утвърди ролята на младите хора в процесите, свързани с развитието на демокрацията в страните от Европейския съюз и по този начин да гарантира стабилността на развитие на едно съвременно и модерно гражданско общество.риали

Прочетете още

Национален форум

Национален форум за кариерното ориентиране и консултиране за равенство при младите жени е пилотна конференция на националното обсъждане в гр. Пловдив, които ще се организират по различни теми за равенството при младите жени от сдружение „Център за развитие - Тера” и пловдивските гимназии и университети. Темата на тазгодишната първа среща е кариерното ориентиране и консултиране, с което ще се покаже заинтересоваността на младите жени  към личностното и професионално развитие през периода на избор на професия, обучение и бизнес реализация.

Прочетете още

Кариерно ориентиране

Център Тера е лицензиран кариерен център, сертифициран в провеждането на кариерни тестове за:
 

- Кандидат-гимназисти
- Кандидат-студенти
- Възрастни

Прочетете още

Стажове и практики

  consulting

За да изкарват прехраната си и да станат независими повечето хора се стремят да станат служители без да се проучват възможностите за кариерно развитие. Кариерното ориентиране не е само форма на амбиция, но и начин на реализиране на иновативни идеи и решения. Кариерната реализация създава работни места, насърчава богатство на обществото като цяло, и в частност, чрез кариерно консултиране, допринася за развитие на общността.
Имайки предвид високите нива на младежка безработица в Европа, кариерната реализация все повече се разглежда като средство, чрез което да се предложи на младите хора да бъдат активни на пазара на труда, да реализират своя потенциал. Въпреки това, броят на младите жени, които участват в дейности по кариерно ориентиране, все още е относително нисък.
Въпросите, които активно ще се обсъждат са: какво е кариерното ориентиране, защо то е необходимо и има обществено значение, как се осъществява кариерна реализация, както и ще бъде провокирано участниците да открият сами кариерния плам вътре в себе си, каква е ролята на образователната система и институциите в създаването на кариерно развитие в страната ни.
След като бъдат дадени отговори на тези въпроси, участниците ще търсят решения. Те вече ще познават смисъла на кариерното ориентиране, но ще трябва да предложат решения, според собствената си гледна точка и собствения си опит. Методите, които ще бъдат използвани са работа в малки групи, под ръководството на експерти, които ще провокират мнения на участниците в следните направления:
- Каква трябва да е ролята на държавата и местната власт в създаването на кариерен дух у младите хора?
- Как да открием правилната кариера за себе си?
- Как да направим оценка на собствените си умения и кариерно ориентиране и да го развием?
- Как кариерното ориентиране може да бъде развивано чрез младежките организации, работа и инициативи и в частност чрез неформално образование?
Националният младежки форум, използващ методите на презентиране и неформални срещи между млади хора, ще цели представяне работата на младежките организации като важна форма на кариерното ориентиране, която развива важни умения, компетенции и поражда мотивация за предприемане на действия. Имайки предвид факта, че младежките организации използват предимно неформални методи на образование, особено образование чрез действие, проекта ще промотира неформалното образование като изключително успешен и переспективен начин за развитие на кариерното ориентиране сред младежта.
Във всички етапи на реализация на националната среща, през подготовка, провеждане на дейности и тяхната оценка, резултати, младите жени са основна движеща сила. Темата на срещата е предварително широко дискутирана между младежи, голяма част от тях взимали участие в предишни дискусии и мероприятия на сдружението. Общият брой младежи, включени в директната реализация на проекта, е около 100.

ТЕСТ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ                               ТЕСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КАРИЕРА

Този сайт е изработен по проектBG12/А5.1/502/R3с наименование Национален форум за кариерно ориентиране и консултиране за равенство при младите жени”

финансиран от програма „Младежта в действие” към НЦЕМПИ

Програма „Младежта в действие” към НЦЕМПИ не носи отговорност за съдържанието и текстовете, които са публикувани на сайта